Uw winkelwagen is leeg!
call
Meer weten? Bel ons! 06 - 542 442 25
 
 
BETAAL GEMAKKELIJK
Snel en online met iDeal.
 
SCHERPE PRIJZEN
Een breed assortiment met scherpe prijzen.
 
SNELLE LEVERING
 
 

Retour

Herroepingsrecht voor consumenten

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
 bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. L&M Volièrebouw mag de
 consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

  • waarop het artikel in je bezit is: 
  • bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop je het laatste artikel hebt ontvangen:
  • bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat: waarop je het laatste onderdeel hebt ontvangen.

 

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
 product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en 
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan L&M Volièrebouw.

Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de
 consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) L&M Volièrebouw. Dit hoeft
niet als L&M Volièrebouw heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de 
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
 verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door L&M Volièrebouw verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Verplichtingen van L&M Volièrebouw bij herroeping

Als L&M Volièrebouw de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
 stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

L&M Volièrebouw vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door L&M
 Volièrebouw in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
 volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Wanneer de consument een deel van de bestelling behoud, dan worden de gemaakte verzendkosten niet vergoed, omdat de consument dan betaalt voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling. Tenzij L&M Volièrebouw aanbiedt het
product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
 consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

L&M Volièrebouw gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij
de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
 standaardlevering, hoeft L&M Volièrebouw de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te 
betalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

L&M Volièrebouw sluit de na volgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:

a) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, indien:

  • a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra L&M Volièrebouw de
 overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

b) Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
 vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;